”LOJİSTİKTE EĞİTİM” Konulu Panel

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Genç Lojistisyenler Kulübü ‘’LojistikteEğitim’’ başlıklı bir panel düzenledi.

Panele: Maltepe Üniversitesi ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Ekol Lojistik Marmara Bölge Yöneticisi Tülay GÜLve Simay Emaye Genel Müdür Yardımcısı Yusuf PEKTAŞ, moderatör olarak BolvadinMeslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Cantürk KAYAHAN, Bolvadin Kent Konseyi Üyeleri,Kamu ve Özel Sektör Kurum Temsilcileri, AKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesiöğretim üyeleri, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Bolvadin Meslek Yüksekokuluöğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri katıldılar.  
 

Programda ilk sözü Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Tuğrul KANDEMİR aldı. Kandemir konuşmasında okulumuzun AKÜ nezdinde iki ayrıbirimini bir arada barındıran tek okul olmasının yanında ilçelerdeki mevcutokullar arasında en büyük alan ve öğrenci sayısına sahip olan okul olduğunu belirtti.Kandemir düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak bu tür faaliyetlerin öğrencilerve sektörü daha çok birbirine yaklaştırdığı ve sonucunda öğrencilerde birfarkındalık oluşturduğunu belirtti. Ayrıca ülkemizde mevcut yüksekokullarındaiş başında eğitim uygulamasının sadece bünyemizde olduğunu bunun da öğrencileriniş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırdığını söyledi. Konuşmasını bu programıdüzenleyen Genç lojistisyenler kulübüne, konuşmacı olarak gelenlere ve programakatılımlarına teşekkürle sonlandırdı.
 

Daha sonra sözü Bolvadin UygulamalıBilimler Yüksekokulu Lojistik Bölüm 2.Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda GençLojistisyenler Kulübünün Başkanı Ozan ÖZTÜRK aldı. Öztürk konuşmasında,lojistik biliminin her geçen gün öneminin arttığını ve şirketlerin uzun dönemlistratejik planlamaları içinde yer almaya başladığını belirtti. Ayrıca YüksekÖğretim Kurulu(YÖK)’nun  ‘’Lojistisyen’’ünvanının getirdiği sorumluluğun önemini vurguladı.
 

Ardından konuşmacılardan MaltepeÜniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, lojistik mesleği ve eğitim ileilgili sunumunu gerçekleştirdi. Tanyaş sunumunda öncelikle ürün ve lojistik üzerineönem arz eden faktörler üzerinde durdu, daha sonra lojistik fonksiyonlar ileilgili güncel uygulama ve gelişmelerden bahsetti. Daha sonra güncel olarakLojistik Eğitimi ile ilgili ülkemizde yükseköğrenimde lisans düzeyinde 20 adetüniversite, ön lisans düzeyinde 100 adet Meslek yüksekokulu, 10 adet yükseklisans programı ve 3 adet de doktora program öğretimi veren üniversite olduğunuve bu okullardaki mevcut müfredatlar üzerine analizlerini paylaştı. Bunlarailave olarak lojistik öğrenim ve eğitimin etkinliği adına öncelikle uygulamaalanlarını görmek gerektiğini vurguladı. Ayrıca lojistisyen olacak adaylarınrekabet avantajı elde edebilmek için mutlaka günümüzde en geçerli dil olanİngilizce bilmeleri gerektiğini belirtti. Tanyaş ayrıca lojistik eğitimineLojistik Yönetimi ve Lojistik Mühendisliği olarak iki yönden bakılmasıgerektiğini vurguladı.

Tanyaşın ardından Ekol Lojistik MarmaraBölge Yöneticisi Tülay GÜL ise, lojistiğin ülke adına rekabet avantajısağlayabilmesi için global lojstisyenler yetiştirilmesi gerektiğini, ayrıcaeğitim verenlerin ve alanların piyasadaki hareketleri algılayabilmeleri için sahayainmesi gerektiğini vurguladı. Lojistisyen adaylarının mezuniyet sonrasında iyinoktalara gelebilmesi için sadece bir dilin yeterli olmayacağını ikinci birdilin de bilinmesinin gerekliliği üzerinde durdu. Gül ayrıca dış ticarettebelirlenen hedefe ulaşılması için Ulaştırma Bakanlığının öncülüğünde sektör veüniversiteleri bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak Simay Emaye Genel MüdürYardımcısı Yusuf PEKTAŞ, stok ve depo yönetim sistemlerinde ihtiyaç duydukları uygulamalarıüniversitelerle işbirliği içinde çözülebileceklerini belirtti. Gelecekte, piyasadakibu ihtiyacın giderilmesinde lojistisyenlerin önemli bir yere sahip olacağınıvurguladı. Ayrıca günümüzde e-ticaretin vazgeçilmez bir unsur haline geldiğinive bu alanın gelişmesinde lojistiğin payının çok büyük olduğunu ve e-ticaretoranının Avrupadaki ülkeler ile karşılaştırıldığında çok geride kaldığını,bunun da bir fırsat avantajı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Pektaş ilave olarak, uluslararası ticarette yer alabilmek için yenilikçioluşumlar içine girmek gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından konuşmacı olarak  gelen katılımcılara plaketlerinin verilmesi törenine geçildi. Prof. Dr. MehmetTANYAŞ’a plaketini ve Kırkgöz Köprüsü’nün tablosunu Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR takdimettiler. Tülay GÜL’e plaket ve tablosunu Yard. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ takdimettiler. Yusuf PEKTAŞ’a plaket ve tablosunu Doç. Dr. Ali ELEREN takdim ettiler.Kulüp adına, kulüp başkanı Ozan ÖZTÜRK’e plaketini Doç. Dr. Erkan AKAR takdimettiler.

3 3 (1) 2 4 (1)

İş Başı Eğitim Uygulaması

Akademik Birimler